کیت های CISH

(Chromogenic in Situ Hybridzation)

 

روش ISH برای بررسی تکامل کروموزومی، آنالیز کروموزومی، تومور هاف لوکمی ها و مطالعات سیتولوژیک توسعه یافته است. در تکنیک CISH ، پروب استفاده  شده ، آنزیم های تولید کننده رنگ (Chromogenic) می باشد. دقیق، ساده و کم هزینه تر بودن استفاده ازتکنیک CISH نسبت به تکنیک های مشابه مثل FISH و … باعث گسترش استفاده از این تکنیک ها شده است و کمپانی Master Diagnostica هم در این راستا ، در حال افزایش تنوع کیت های خود می باشد.

کیت های این کمپانی که تا کنون تولید شده اند عبارتند از :

01| HER2/CEN 17 Dual CISHdetection kit

02| Epstin Barr Virus (EBER1) CISH Detection kit

03| Immunoglobulin Lambada Light Chains CISH Detection kit

04| Immunoglobulin Kappa Light Chains CISH Detection kit