استخراج اسید نوکلئیک با روش Magnetic bead

استخراج 32 نمونه تنها در 9 دقیقه

بازده استخراج 98 درصد