سیستم های Sequencer

پنل های قابل اجرا بر روی دستگاه:

  •  Sequencing
  • Fragment Analysis
  • QF-pcr
  • MLPA

ارائه خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی در مراکز معتبر کشور

 

 

موارد مصرفی تخصصی دستگاه سکونسر