کروماتوگراف جی سی (Gas Chromatograph)

دستگاه جی سی برای جداسازی اجزای مخلوط های فرار استفاده می شود، ولی وجود آن در همه آزمایشگاه های کنترل کیفیت در صنایع پتروشیمی، نفت، دارویی، غذایی، پلیمر صنایع شیمیایی, و غیره، ضروری است

دستگاه جی سی علاوه بر جداسازی اجزای یک مخلوط، امکان شناسایی و اندازه گیری آن ها نیز بوجود آورده است

از CG در صنایع مختلفی از جمله کشاورزی و صنایع غذائی، صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، صنایع پتروشیمی و محیط زیست کاربرد دارد. به طور کلی از کروماتوگراف گازی برای آنالیز باقیمانده سموم کشاورزی و آفت کش ها، اسید های چرب، الکل ها، ترکیبات فرار موجود در آب و پساب و عطر و اسانس ها استفاده می شود.