کیت تشخیص CMV فعال در گیرنده پیوند

تشخیص زودرس و سریع عفونت فعال جهت جلوگیری از  درمان بیش از حد با داروهای سرکوب گر ایمنی در راستای درمان ضد ویروسی بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو کمپانی IQ Prodects با هدف تشخیص سریع و مستقیم عفونت فعال در نمونه خون، اقدام به تولید کیت هایی با دقت و سرعت تشخیصی بالا نموده است. این محصول با شناسایی پروتئین PP65 ویروس، نقش مهمی در تشخیص عفونت فعال در بیماران دریافت کننده پیوند دارد.

 

 

 

 

 

همچنین این کمپانی دارای کیت تشخیص الایزا Soluble CD163 مرتبط با تشخیص عفونت های خونی و التهاب می باشد.