کیت تک محلولی پاپ اسمیر مایع ME-Prep

Manual GYN Solution

  • مناسب برای استفاده دستی و دستگاهی
  • قابلیت نگهداری DNA نمونه جهت انجام تست های PCR

روش کار

  • حدود 5 میلی لیتر از ویال راداخل یک لوله (ترجیحا لوله فالکون) بریزید
  • نمونه را به مدت 10 دقیقه با دور 2000-500 سانتریفیوژ کنید.
  • مایع رویی را به استثنای 2-1 میلی لیتر آن دور بریزید.
  • رسوب حاصل از سانتریفیوژ را با مایع رویی مجددا به خوبی مخلوط کنید.
  • از رسوب همگن شده حدود 50 میکرولیتر توسط سمپر بردارید.
  • سر سمپر