کیت غربالگری (Screning) ترانسلوکاسیلون

به روش PCR و Real time PCR

کیت های کمپانی DNA-Diagnostic با نام تجاری HemaVision برای تشخیص جا به جایی های کروموزومی مرتبط با انواع بذخیمی های خونی طراحی شده اند.

سرعت انجام تست در روش RT-PCR دوازده ساعت و در روش RT-qPCR چهار ساعت می باشد.

این کیت ها توانایی تشخیص 28 جا به جایی کروموزومی و بیشتر از 145 نقطه شکست مرتبط با جا به جایی های کروموزومی را دارا می باشند.

نمونه مورد نیاز هت تست RNA استخراج شده از خون کامل و یا مغز استخوان است.

کیت ها دارای تائیدیه CE-IVD هستند.