کیت های رنگ آمیزی ایمونوهسیتوشیمی

شرکت Master Diagnostica  دارای کیت های مخصوص و کامل رنگ آمیزی ایمونوهسیتوشیمی با تمام بافرها و محلول های مورد نیاز می باشد که طیف وسیعی از رنگ آمیزی های مختلف را در برمیگیرد. کیت های رنگ آمیزی شامل موارد زیر می باشد :

Proxblase Blocking / Polymer HRP / Amplifier / DAB or AP / Enhancer

انواع کیت های رنگ آمیزی عبارتند از :

Master DAB chromogen detection system Brown

Master AP chromogen detection system (Red)

Master AEC chromogen detection system

Dual staining system (AP ,DAB , Brown & Red colors)

محلول ها و بافر های ایمونوهسیتوشیمی

Tris-EDTA Buffer 10X-PH9

Citrate Buffer 10X-PH6

EDTA Buffer 10X-PH8

Phosphate Bufferd Saline (pbs)

TBS Buffer 10X

TBS TWEEN 20 Buffer 10X

Antibdy Diluent

Peroxidase Blocking Reagent

Pepsin (for antigen retrieval)

لوازم جانبی مورد نیاز برای IHC هم قابل ارائه می باشد

ماژیک ایمونوهیستوشیمی (IHC Pen)

لازم شارژ شده و مخصوص ایمونوهسیتوشیمی

محفظه مرطوب مخصوص ایمونوهیستوشیمی (Slide Tray)