کیت های LYMPHOMA

Molecular diagnostic kits Colonality in Iymphoproliferative

تشخیص لنفوم بدخیم یکی از فرآیند های بسیار چالش برانگیزدر هیستوپاتولوژی می باشد . در حالی که بسیاری از موارد را میتوان از داده های هیستومورفولوژی و ایمونوهیستوشیمی تشخیص داد، اما در مواردی تمایز بین یک فرایند واکنشی (rearrangement) و لنفوم بدخیم بسیار مشکل می باشد. در این شرایط میتوان از روش جدید تشخیص کلونالیته با استفاده از تجزیه و تحلیل مولکولی با روش PCR استفاده کرد.

با استفاده از کیت های زیر می توان تمایز بین سلول های B و T را نیز پی برد و جابه جایی کروموزومی و کلونالیتی این سلول ها را بررسی کرد.

با نمونه های بافت (FFPE) ، فروزن ، خون کامل و مایع مغز استخوان میتوان این آزمایش را انجام داد . برای هر نمونه هر سه بخش FR1-JH, FR2-JH و FR3-JH مورد بررسی قرار می گیرد و به ازای هر نمونه کنترل های منفی و مثبت برای مونوکونال و پلی کونال بودن در کیت قرار دارد.

01| TcGama Molecular Analysis Kit

02| TcBeta Mollecular Analysis Kit

03| IgH Rearrangements Molecular Analysis Kit

04| IgK-IgL Rearrangements Molecular Analysis Kit