کیت ها و آنزیم های PCR و Real time PCR

  • آنزیم های DNA Polymerase
  • مستر میکس های Realtime PCR
  • مستر میکس های PCR
  • کیت های استخراج RNA/DNA
  • آنزیم های سنتز cDNA
  • پودر آگارز